Kaart

Klik op een polygoon voor meer informatie over het voorwerp van het openbaar onderzoek. Indien je op de kaart geen polygonen te zien krijgt, beschik je mogelijk over een verouderde browser. We raden je aan om de meest recente versie van Firefox, Edge of Chrome te gebruiken.

Contactgegevens

Organiserende instantie

Agentschap Onroerend Erfgoed

Dossier inkijken

Opmerking of bezwaar indienen

Je kan een opmerking of bezwaar indienen tot en met 30-05-2022.

Het openbaar onderzoek is afgelopen. Je kan geen opmerking of bezwaar meer indienen.

Of per post:

Agentschap Onroerend Erfgoed
Team Onderzoek Bouwkundig Erfgoed
Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel

De poststempel geldt als indiendatum. /// Afgifte op ons kantoor in Gent (Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 91) is ook mogelijk. Opgelet: Ons kantoor is enkel toegankelijk na afspraak op 09 276 24 40 of via oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be.

Meer informatie

Beschrijving

Het agentschap Onroerend Erfgoed bereidt de vaststelling voor van de inventaris van het bouwkundig erfgoed dat is gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen. Op vrijdag 1 april 2022 start het openbaar onderzoek dat loopt tot en met 30 mei 2022.

Het vaststellingsdossier voor Oost-Vlaanderen bevat in totaal 21.026 erfgoedobjecten.

 • 18.609 objecten liggen voor tijdens het openbaar onderzoek voor opname in het nieuwe vaststellingsbesluit.
 • De vaststellingsprocedure behandelt ook het bouwkundig erfgoed in Oost-Vlaanderen dat geschrapt moet worden uit het vaststellingsbesluit van 2014. Er liggen tijdens het openbaar onderzoek 2.417 objecten voor om te schrappen.

Hoe zoek je op welk bouwkundig erfgoed wordt vastgesteld?

Je kunt op twee manieren zoeken of een pand of constructie zal vastgesteld worden:

 1. Via de kaart. Op bovenstaande kaart van de provincie Oost-Vlaanderen staat het bouwkundig erfgoed aangeduid. In het tekstveldje bovenaan de kaart kan je een adres ingeven. De percelen van alle panden en constructies zijn afgebakend met een gekleurd vlak of “polygoon”. Als je daarop klikt, krijg je meer informatie over het bouwkundig erfgoed: de benaming van het bouwkundig erfgoed en een korte beschrijving op basis van de erfgoedkenmerken.
 2. Via de lijsten. Onder de titel “Downloads” vind je zowel een lijst van het vast te stellen bouwkundig erfgoed als een lijst van het niet langer vast te stellen bouwkundig erfgoed. Je kunt de adressen van de panden en constructies opzoeken in die lijsten; ze zijn gesorteerd op gemeente en straatnaam.

Hoe werden de lijsten voor deze vaststelling samengesteld?

Tijdens het openbaar onderzoek kun je een opmerking en bezwaar indienen over twee lijsten:

 • Lijst met vast te stellen bouwkundig erfgoed (18.609 objecten).
 • Lijst met niet langer vast te stellen bouwkundig erfgoed (2.417 objecten).
Lijst met vast te stellen bouwkundig erfgoed (18.609 items)

De basis voor deze vaststelling is de wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed. Het geïnventariseerde bouwkundig erfgoed dat op dit moment erfgoedwaarde heeft en voldoende goed bewaard bleef wordt opgenomen in het vaststellingsbesluit. Na ondertekening van dit besluit gelden een aantal rechten en plichten die het behoud van dit erfgoed stimuleren.

Op het totaal van 18.609, werden ruim 17.664 panden en constructies al in 2014 opgenomen in een vaststellingsbesluit. In 2022-23 stellen we dit erfgoed opnieuw vast, nu voor de eerste keer via een openbaar onderzoek.

945 panden en constructies worden voor het eerst vastgesteld. Het gaat om bouwkundig erfgoed dat pas na de ondertekening van het vaststellingsbesluit van 2014 werd toegevoegd aan de inventaris. Projecten die nieuwe objecten opleverden, zijn onder meer de herinventarisatie van vooral 20ste-eeuwse woningen op initiatief van de stad Gent en de inventarisatie van bunkerlinies door het agentschap Onroerend Erfgoed.

Lijst met niet langer vast te stellen bouwkundig erfgoed (2.417 items)

Tijdens de vaststellingsprocedure liggen ook 2.417 objecten voor die niet langer vastgesteld worden. Deze worden uit het oude vaststellingsbesluit van 2014 geschrapt omdat ze geen erfgoedwaarde meer bezitten door sloop of verbouwingen of omdat ze niet langer als bouwkundig erfgoed beschouwd worden, maar als archeologisch of landschappelijk erfgoed. Ook schrappen we een aantal administratieve dubbels.

Welke opmerkingen of bezwaren kun je indienen tijdens het openbaar onderzoek?

Iedereen mag tijdens dit openbaar onderzoek een opmerking of bezwaar indienen over de vaststelling of schrapping van één of meerdere panden of constructies. Je hoeft hiervoor geen eigenaar of gebruiker te zijn.

Het openbaar onderzoek is bedoeld om onjuistheden of onvolledigheden op te sporen.

Je kunt melden dat een onroerend goed geen erfgoedwaarde meer heeft, gesloopt werd of verbouwd werd met verlies van erfgoedwaarde. Als deze informatie klopt, nemen we het pand niet op in het vaststellingsbesluit.

Je kunt ook opmerkingen of bezwaren indienen over de “feitelijkheden” van het erfgoed dat we willen vaststellen. Dat wil zeggen dat je correcties kunt doorgeven op de gegevens die je vindt op de digitale kaart van het openbaar onderzoek:

 • de afbakening van de percelen
 • de benaming of titel
 • de beschrijving op basis van de erfgoedkenmerken

Ten slotte kan je ook een opmerking of bezwaar indienen als je vindt dat een object onterecht op de lijst met de te schrappen objecten staat.

Enkele tips:
 • Vermeld duidelijk over welk erfgoed jouw bezwaar of opmerking gaat. Noteer bij voorkeur het ID-nummer uit het openbaar onderzoek en het volledige adres.
 • Let er op dat je je opmerking of bezwaar voldoende documenteert, motiveert en onderbouwt met argumenten en eventueel recent fotomateriaal.
 • De extra inhoudelijke informatie die je op inventaris.onroerenderfgoed.be vindt over het bouwkundig erfgoed, maakt geen deel uit van de vaststelling. Het heeft dus geen zin hierover opmerkingen in te dienen.

Tijdens het openbaar onderzoek kun je geen nieuwe gebouwen of constructies voorstellen om aan de lijst toe te voegen.

Hoe dien je een opmerking of bezwaar in?

Opmerkingen en bezwaren bezorg je aan het agentschap Onroerend Erfgoed.

Dat kan van 1 april tot en met 30 mei 2022. Opmerkingen en bezwaren die buiten deze periode worden ingediend bij het agentschap Onroerend Erfgoed, behandelen we niet.

Je kunt opmerkingen en bezwaren op drie manieren indienen:

 • Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek
 • Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.
 • Door afgifte op het kantoor van het agentschap Onroerend Erfgoed in Gent: Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 91 te 9000 Gent. Opgelet! Onze kantoren zijn enkel toegankelijk na afspraak op 09 276 24 40 of via oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be

Waarom een vaststelling?

De minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed kan erfgoed beschermen, maar kan het behoud ervan ook stimuleren door een inventaris vast te stellen. Voor erfgoed dat waardevol is maar niet beschermd, ontstaan er zo toch een aantal rechten en plichten. Een vaststelling start met een openbaar onderzoek van zestig dagen. Tijdens deze periode kan iedereen een opmerking of bezwaar indienen over de opname of schrapping van een pand of constructie op de vaststellingslijst.

Met een vaststelling bevestigt de minister bevoegd voor het onroerend erfgoed dat alle bouwkundig erfgoed in de vastgestelde inventaris op het moment van de vaststelling erfgoedwaarde bezit en voldoende goed bewaard is. Na de ondertekening van het vaststellingsbesluit gelden een aantal rechtsgevolgen ten aanzien van dit erfgoed. Over welke rechtsgevolgen het gaat, lees je hier.

Links

Downloads