Kaart

Klik op een polygoon voor meer informatie over het voorwerp van het openbaar onderzoek. Indien je op de kaart geen polygonen te zien krijgt, beschik je mogelijk over een verouderde browser. We raden je aan om de meest recente versie van Firefox, Edge of Chrome te gebruiken.

Contactgegevens

Organiserende instantie

Agentschap Onroerend Erfgoed

Dossier inkijken

Opmerking of bezwaar indienen

Je kan een opmerking of bezwaar indienen tot en met 30-05-2023.

Het openbaar onderzoek is afgelopen. Je kan geen opmerking of bezwaar meer indienen.

Of per post:

Agentschap Onroerend Erfgoed
Team Onderzoek Bouwkundig Erfgoed
Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel

De poststempel geldt als indiendatum. /// Afgifte op ons kantoor in Brugge (Koning Albert I-laan 1.2 bus 92, 8200 Brugge) is ook mogelijk. Opgelet: Ons kantoor is enkel toegankelijk na afspraak op 050-24 81 50 of via west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be.

Meer informatie

Version française si-dessous.

Beschrijving

Het agentschap Onroerend Erfgoed bereidt de vaststelling voor van de inventaris van het bouwkundig erfgoed dat is gelegen in de provincie West-Vlaanderen. Op vrijdag 1 april 2023 start het openbaar onderzoek dat loopt tot en met 30 mei 2023.

Het vaststellingsdossier voor West-Vlaanderen bevat in totaal 28.081 erfgoedobjecten.

 • 25.292 objecten liggen voor tijdens het openbaar onderzoek voor opname in het nieuwe vaststellingsbesluit.
 • De vaststellingsprocedure behandelt ook het bouwkundig erfgoed in West-Vlaanderen dat geschrapt moet worden uit het vaststellingsbesluit van 2014. Er liggen tijdens het openbaar onderzoek 2.789 objecten voor om te schrappen.

Hoe zoek je op welk bouwkundig erfgoed wordt vastgesteld?

Je kunt op twee manieren zoeken of een pand of constructie zal vastgesteld worden:

 1. Via de kaart. Op bovenstaande kaart van de provincie West-Vlaanderen staat het bouwkundig erfgoed aangeduid. In het tekstveldje bovenaan de kaart kan je een adres ingeven. De percelen van alle panden en constructies zijn afgebakend met een gekleurd vlak of “polygoon”. Als je daarop klikt, krijg je meer informatie over het bouwkundig erfgoed: de benaming van het bouwkundig erfgoed en een korte beschrijving op basis van de erfgoedkenmerken.
 2. Via de lijsten. Onder de titel “Downloads” vind je zowel een lijst van het vast te stellen bouwkundig erfgoed als een lijst van het niet langer vast te stellen bouwkundig erfgoed. Je kunt de adressen van de panden en constructies opzoeken in die lijsten; ze zijn gesorteerd op gemeente en straatnaam.

Hoe werden de lijsten voor deze vaststelling samengesteld?

Tijdens het openbaar onderzoek kun je een opmerking en bezwaar indienen over twee lijsten:

 • Lijst met vast te stellen bouwkundig erfgoed (25.292 objecten).
 • Lijst met niet langer vast te stellen bouwkundig erfgoed (2.789 objecten).
Lijst met vast te stellen bouwkundig erfgoed (25.292 items)

De basis voor deze vaststelling is de wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed. Het geïnventariseerde bouwkundig erfgoed dat op dit moment erfgoedwaarde heeft en voldoende goed bewaard bleef, wordt opgenomen in het vaststellingsbesluit. Na ondertekening van dit besluit gelden een aantal rechten en plichten die het behoud van dit erfgoed stimuleren.

Zo goed als alle panden en constructies uit dit dossier werden al in 2014 opgenomen in een vaststellingsbesluit. In 2023-24 stellen we dit erfgoed opnieuw vast, nu voor de eerste keer via een openbaar onderzoek.

Lijst met niet langer vast te stellen bouwkundig erfgoed (2.789 items)

Tijdens de vaststellingsprocedure liggen ook 2.789 objecten voor die niet langer vastgesteld worden. Deze worden uit het oude vaststellingsbesluit van 2014 geschrapt omdat ze geen erfgoedwaarde meer bezitten door sloop of verbouwingen of omdat ze niet langer als bouwkundig erfgoed beschouwd worden, maar als archeologisch of landschappelijk erfgoed. Ook schrappen we een aantal administratieve dubbels.

Welke opmerkingen of bezwaren kun je indienen tijdens het openbaar onderzoek?

Iedereen mag tijdens dit openbaar onderzoek een opmerking of bezwaar indienen over de vaststelling of schrapping van één of meerdere panden of constructies. Je hoeft hiervoor geen eigenaar of gebruiker te zijn.

Het openbaar onderzoek is bedoeld om onjuistheden of onvolledigheden op te sporen.

Je kunt melden dat een onroerend goed geen erfgoedwaarde meer heeft, gesloopt werd of verbouwd werd met verlies van erfgoedwaarde. Als deze informatie klopt, nemen we het pand niet op in het vaststellingsbesluit.

Je kunt ook opmerkingen of bezwaren indienen over de “feitelijkheden” van het erfgoed dat we willen vaststellen. Dat wil zeggen dat je correcties kunt doorgeven op de gegevens die je vindt op de digitale kaart van het openbaar onderzoek:

 • de afbakening van de percelen
 • de benaming of titel
 • de beschrijving op basis van de erfgoedkenmerken

Ten slotte kan je ook een opmerking of bezwaar indienen als je vindt dat een object onterecht op de lijst met de te schrappen objecten staat.

Enkele tips:
 • Vermeld duidelijk over welk erfgoed jouw bezwaar of opmerking gaat. Noteer bij voorkeur het ID-nummer uit het openbaar onderzoek en het volledige adres.
 • Let er op dat je je opmerking of bezwaar voldoende documenteert, motiveert en onderbouwt met argumenten en eventueel recent fotomateriaal.
 • De extra inhoudelijke informatie die je op inventaris.onroerenderfgoed.be vindt over het bouwkundig erfgoed, maakt geen deel uit van de vaststelling. Het heeft dus geen zin hierover opmerkingen in te dienen.

Tijdens het openbaar onderzoek kun je geen nieuwe gebouwen of constructies voorstellen om aan de lijst toe te voegen.

Hoe dien je een opmerking of bezwaar in?

Opmerkingen en bezwaren bezorg je aan het agentschap Onroerend Erfgoed.

Dat kan van 1 april tot en met 30 mei 2023. Opmerkingen en bezwaren die buiten deze periode worden ingediend bij het agentschap Onroerend Erfgoed, behandelen we niet.

Je kunt opmerkingen en bezwaren op drie manieren indienen:

 • Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek
 • Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.
 • Door afgifte op het kantoor van het agentschap Onroerend Erfgoed in Brugge: Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2 bus 92, 8200 Brugge (Sint-Michiels). Opgelet! Onze kantoren zijn enkel toegankelijk na afspraak op 050-24 81 50 of via west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be.

Waarom een vaststelling?

De minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed kan erfgoed beschermen, maar kan het behoud ervan ook stimuleren door een inventaris vast te stellen. Voor erfgoed dat waardevol is maar niet beschermd, ontstaan er zo toch een aantal rechten en plichten. Een vaststelling start met een openbaar onderzoek van zestig dagen. Tijdens deze periode kan iedereen een opmerking of bezwaar indienen over de opname of schrapping van een pand of constructie op de vaststellingslijst.

Met een vaststelling bevestigt de minister bevoegd voor het onroerend erfgoed dat alle bouwkundig erfgoed in de vastgestelde inventaris op het moment van de vaststelling erfgoedwaarde bezit en voldoende goed bewaard is. Na de ondertekening van het vaststellingsbesluit gelden een aantal rechtsgevolgen ten aanzien van dit erfgoed. Over welke rechtsgevolgen het gaat, lees je hier.

Links

Description

L’agence Onroerend Erfgoed organise une enquête publique sur l’établissement de l’inventaire du patrimoine architectural pour la province de Frandre Occidentale. 25.292 objets architecturaux situés dans les différentes communes et villes de la province sont proposés à l’inscription sur l’inventaire. Nous supprimons 2.789 objets de la liste de l’arrêté ministériel établissant l’inventaire du patrimoine de 2014.

Comment savoir quel patrimoine architectural est proposé à l’inscription sur l’inventaire?

Il y a deux façons de vous renseigner sur la proposition éventuelle à l’inscription sur l’inventaire d’un immeuble ou construction:

Au moyen d’un plan. Sur le plan de la province du Flandre Occidentale ci-dessus sont indiqués tous les biens à valeur patrimoniale. Dans le champ de texte en haut du plan vous pouvez saisir une adresse. Les parcelles des immeubles et constructions proposés à l’inscription sont indiqués par des polygones colorés. Cliquez sur les polygones pour consulter toutes les informations sur le bien concerné: la dénomination du bien et une déscription sur la base des caractéristiques patrimoniales. Vous pouvez également télécharger ce plan au format json et le charger dans un programma SIG ou une visioneuse json.

Au moyen d’une liste. Vous pouvez chercher les adresses des immeubles et constructions proposés à l’inscription dans un aperçu, trié par commune et par nom de rue. Vous trouverez une liste avec tous les objets de valeur patrimoniale qui sont proposés à l’inscription et une liste avec tous les objets qui sont supprimés de l’ancien inventaire.

Comment les listes ont-elles été établies?

Il y a deux listes qui sont soumises à l’enquête publique:

Une liste des objets de valeur patrimoniale qui sont proposés à l’inscription sur l’inventaire (25.292 objets)

L’inventaire scientifique du patrimoine architectural constitue la base de cette proposition à l’inscription. Les immeubles et constructions repris dans cet inventaire ont tous de la valeur patrimoniale. L’Autorité flamande peut incorporer le patrimoine bien préservé parmi les objets figurant dans l’inventaire du patrimoine architectural dans un arrêté ministériel fixant l’inventaire du patrimoine architectural, générant ainsi des droits et obligations pour en favoriser la préservation.

Presque tous les immeubles proposés à l’inscription sur l’inventaire figuraient déjà sur la liste de l’arrêté ministériel fixant l’inventaire du patrimoine architectural de 2014. En 2023 on réétablit l’inventaire, suivant la nouvelle procédure comprenant une enquête publique.

Une liste des objets de valeur patrimoniale qui sont supprimés de l’ancien inventaire (2.789 objets)

Nous supprimons 2.789 objets de la liste de l’arrêté ministériel établissant l’inventaire du patrimoine de 2014. Ces objets ne sont plus proposés à l’inscription, soit parce qu’ils n’ont plus de valeur patrimoniale, soit parce qu’ils ne sont plus suffisamment bien preservés à cause de démolitions ou des modifications substantielles, soit parce qu’ils ne répondent plus à la description de ce qu’est un objet architectural à valeur patrimoniale. Les objets qui étaient déjà répertoriés sur l’inventaire dans un autre fichier sont également supprimés.

Quelles remarques et objections sont recevables au cours de l’enquête publique?

Au cours de l’enquête publique, toute personne est invitée à prendre connaissance des objets architecturaux situés dans la province de Flandre Occidentale qui sont proposés à l’inscription sur l’inventaire du patrimoine architectural ou qui seront supprimés de l’inventaire et à faire part de ses observations, remarques et objections éventuelles. L’enquête publique est ouverte à tous. Il ne faut pas être propriétaire ou usager pour participer à l’enquête.

L'enquête publique a également pour but de détecter des erreurs et inexactitudes éventuelles dans les fichiers.

 • Vous pouvez signaler qu’un bien immobilier n’a plus de valeur patrimoniale, qu’il a été démoli ou rénové dans une telle mesure qu’il a perdu sa valeur patrimoniale. Si cette information s’avère correcte, l’immeuble ne sera pas repris dans l’arrêté ministériel fixant l’inventaire définitif.
 • Vous pouvez formuler des observations ou des objections sur toutes les données « factuelles » consignées dans le fichier. Cela veut dire que vous pouvez corriger les informations publiées sur la carte numérique de l’enquête publique:
  • La délimitation du bien sur le plan
  • La dénomination du bien
  • La déscription sur la base des caractéristiques patrimoniales
 • Vous pouvez également déposer une remarque ou une objection si vous estimez que le bien figure à tort sur la liste des objets à supprimer.
Quelques conseils:
 • Mentionnez clairement l’objet patrimonial sur lequel vous souhaitez formuler une remarque ou une objection. Veuillez reprendre son numéro d’identification de l’enquête publique et son adresse complète.
 • Prenez soin à documenter, motiver et étayer votre remarque ou objection suffisamment, le cas échéant à l’aide de photos récentes.
 • Les informations supplémentaires relatives à l’objet à valeur patrimoniale mentionnées sur inventaris.onroerenderfgoed.be ne font pas partie du dossier soumis à l’enquête publique. Veuillez ne pas introduire de remarques relatives à ces informations.
 • Pendant la durée de l’enquête publique, il n’est pas possible de proposer de nouveaux immeubles ou de constructions à ajouter à la liste.

Comment déposer une remarque ou une objection?

Toutes les remarques et les objections doivent être adressées à l’agence Onroerend Erfgoed. Elles doivent nous parvenir entre le 1 avril et le 30 mai 2023. Les objections reçues en dehors de cette période, ne seront pas traitées.

Vous pouvez transmettre vos remarques de trois manières différentes:

 • Utilisez de préférence le formulaire numérique sur le site web de l’enquête publique.
 • Vous pouvez soumettre vos remarques et objections par lettre adressée à l’ « Agentschap Onroerend Erfgoed », à l'attention du « Team Onderzoek Bouwkundig Erfgoed », Avenue du Port 88 boîte 5, 1000 Bruxelles. Le cachet de la poste fait foi comme la date d’introduction.
 • Délivrance aux bureaux de l’agentschap Onroerend Erfgoed à Bruges: Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2 bus 92, 8200 Brugge (Sint-Michiels). Seulement accessible sur rendez-vous (050-24 81 50 ou west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be)

Qu’est-ce qu’un établissement?

Le ministre en charge du patrimoine immobilier en Flandre peut non seulement protéger des objets à valeur patrimoniale mais également en favoriser la préservation en les inscrivant sur un inventaire. Ainsi sont générés des droits et obligations en faveur de patrimoines de valeur, mais non-protégés. Toute inscription sur un inventaire est précédée par une enquête publique de soixante jours. Durant cette période, toute personne peut déposer des remarques ou des objections sur la proposition d’inscription sur l’inventaire d’un immeuble ou d’une construction.

En signant l’arrêté ministériel fixant l’inventaire, le ministre chargé du patrimoine immobilier confirme que tous les biens figurant dans l'inventaire établi possèdent une valeur patrimoniale au moment de l’inscription et sont suffisamment bien préservés. Une fois signé, l’arrêté génère ainsi des droits et obligations pour en favoriser la préservation du patrimoine inscrit. Vous apprendrez quels sont les effets juridiques d’une inscription sur l’inventaire en cliquant sur ce lien.

Liens

Downloads